scroll

SAMEN LEREN, 
‌‌SAMEN LEVEN

‘Meerwerf-basisschool Villa Kakelbont is een reguliere basisschool met een extra specialiteit, gericht op nieuwkomers en kinderen die wonen in het AZC. Onze school richt zich op kinderen die net in Nederland zijn en nog (bijna) geen onderwijs binnen onze landsgrenzen hebben genoten. Het doel is om kinderen in veertig weken de Nederlandse taal eigen te maken en ze voor te bereiden op het vervolgonderwijs.
Villa Kakelbont is voor kinderen een tussenstation. Na een periode van minimaal één jaar volgt de stap naar de ‘Nederlandse’ basisschool of het voortgezet onderwijs. We proberen kinderen met onze vorm van onderwijs in één schooljaar voldoende bagage mee te geven, zodat ze een kans hebben binnen het reguliere basis- en voortgezet onderwijs.

Het belangrijkste vinden wij de (sociale) redzaamheid van de kinderen: grip krijgen op je nieuwe leef- en schoolomgeving, de andere kinderen en de vaak andere waarden en normen. Het leren van de Nederlandse taal is daarvoor het middel. Taalonderwijs is dan ook dé rode draad binnen ons onderwijs.

Wij vinden welbevinden en betrokkenheid van de kinderen de basis voor fundamenteel leren. Dit bepaalt ons pedagogisch en didactisch handelen; zorgen voor een veilige, optimale leeromgeving en uitgaan van de competenties van elk individueel kind. Wij helpen kinderen zich voor te bereiden op een nieuwe toekomst. Ik ervaar dat alle kinderen heel graag willen leren. Ze vinden het leuk en zijn enorm betrokken. In die rol zijn wij een waardevol tussenstation op weg naar het vervolgonderwijs en een duurzame plek in onze samenleving.’

DEBBY DE ROOS-AVIS

Directeur Meerwerf-basisschool Villa Kakelbont

Factsheet

Taal, de hele dag door
Maatwerk
Ambitieus
Functioneel

 

Betekenisvol
Kleine groepen
Individuele aandacht
Interactief
Samen leren, samen leven
Thematisch en toekomst­gericht onderwijs

DE EERSTE KENNISMAKING MET NEDERLANDS ONDERWIJS

Meerwerf-basisschool Villa Kakelbont geeft les aan kinderen van 4 tot en met 14 jaar die in het AZC wonen en verzorgt de eerste opvang voor nieuwkomers vanaf 6 jaar. Niet alleen voor nieuwkomers uit Den Helder, maar ook daarbuiten. “We vervullen een regiofunctie”, vertelt directeur Debby de Roos-Avis. “De Centrale Opvang Klas (COK) wordt inmiddels ook veelvuldig bezocht door nieuwkomers uit andere omliggende dorpen en steden.”
“We bieden onderwijs op maat. Leerlingen kunnen op ieder moment in het schooljaar bij ons op school starten. De achtergrond van onze leerlingen is zeer divers. De kinderen hebben al een taalontwikkeling achter de rug. Niet in het Nederlands, maar wel in de eigen taal. Soms kort, soms al wat langer. Ook zijn er leerlingen die, naast de moedertaal, al eerder een vreemde taal hebben geleerd. We willen onze kinderen dan ook niet het gevoel geven dat zij op nul moeten beginnen. Ze bezitten al de nodige taalcompetenties, maar die moeten nog ‘vertaald’ worden naar de Nederlandse taal. We werken met kleine groepen waarin veel individuele aandacht is voor elk kind. Alles om kinderen zich zo goed mogelijk op hun plek te laten voelen.”

Bij het lesgeven op de openbare, multiculturele basisschool komt meer kijken dan onderwijs alleen. “Je bent leraar, maar tegelijkertijd ook opvoeder en opvanger. Kinderen met een traumatische ervaring hebben iets extra’s nodig om zich voor te bereiden op de rest van hun leven. Onderwijs en méér dus. Ons team is geschoold om kinderen met verschillende levens- en onderwijservaringen op te vangen.”

“We zijn een echte onderwijsplek: als wij kinderen verder willen helpen op school, mogen we de lat hoog leggen. Daarom stellen we doelen. We willen kinderen laten leren, er plezier aan laten beleven en ze zo voorbereiden op de stap naar het vervolgonderwijs. De eerste kennismaking met het Nederlandse onderwijs, vraagt om een ambitieus, sterk en flexibel team en dat hebben we.”
Op basis van een intakegesprek wordt, anders dan bij reguliere basisscholen, een individueel ontwikkelingsperspectief gevormd. Dat betekent dat er voor élk kind een eigen aanbod voorhanden is. “Na een intake verzamelen we zo veel mogelijk relevante informatie van een kind. Via de ouders, maar ook via het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). We peilen de beginsituatie door toetsen af te nemen. Door gericht te observeren weten we wat de protectieve en belemmerende factoren zijn. Zo kunnen we kinderen persoonlijk onderwijs op maat bieden.”

Om kinderen te helpen bij het leren van de Nederlandse taal, wordt op Villa Kakelbont thematisch gewerkt. Het lesmateriaal wordt zelf ontwikkeld. Er wordt gewerkt met vijf vaste thema’s: wonen, eten en drinken, gezondheid, dieren en vervoer. "Naast deze vaste thema’s starten kinderen die op onze school binnenkomen met het thema ‘School’. Het onderwijs moet aansluiten bij de beleving en de ervaring van een kind. Door de lessen te koppelen aan een thema, zijn kinderen meer betrokken bij het onderwijsaanbod. We zijn in staat om een krachtige leeromgeving te creëren. Een thema komt overal terug in de school. Aan de muren, in de lessen. Alles om het kind zoveel mogelijk te leren.”
Meerwerf basisschool
VILLA KAKELBONT
Nieuweweg 3
1782 AZ Den Helder
0223 - 61 47 41
villa.kakelbont@duynvaerder.nl
Bezoek website