scroll

‘UW KIND KLAAR VOOR
‌DE TOEKOMST!’

‘In alles staat op Meerwerf-basisschool De Duynvaerder het kind centraal. We willen kinderen begrijpen en iets extra’s betekenen voor kinderen. We luisteren actief en zorgen voor een veilige basis. We activeren en stimuleren leerlingen. We maken het onderwijs leuk en aantrekkelijk en zorgen dat leerlingen meer verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leren. Uw kind klaar voor de toekomst! Dat is waar wij als team voor gaan.
De afgelopen jaren hebben we mooie resultaten geboekt en goed onderwijs neergezet. Door cultuureducatie te integreren in de lessen, door de modernisering van het onderwijsaanbod en kinderen zelf inspraak te geven in het onderwijs en door ontwikkelingsstimulerende activiteiten voor thuis aan te bieden. We benoemen en behandelen verschillende situaties en dagen kinderen uit hierover na te denken. Hoe zou jij dit oplossen? We bieden uitgebreid onderwijs, waar álle leerlingen van profiteren. We hebben een ruimer taalaanbod, geven cultuureducatie met kwaliteit en besteden aandacht aan de 21e eeuwse vaardigheden. We laten kinderen opgroeien en leren in een omgeving, die net zo veelzijdig is als de maatschappij waarin zij later zullen functioneren. We moedigen kinderen aan te laten zijn wie zij zijn. Laat een ander niet bepalen wat je voelt en denkt, maar volg je eigen weg en je eigen gevoel. Dit past bij de openbare identiteit van De Duynvaerder en wordt op positieve wijze gewaardeerd en gestimuleerd. Deze boodschap drukken we kinderen die onze school verlaten nogmaals op het hart. Jij bent jij. Als ik zie hoe kinderen hier met elkaar omgaan, dan zie ik rust, structuur en regelmaat in een veilige, positieve omgeving.’

DEBBY DE ROOS-AVIS

Directeur Meerwerf-basisschool De Duynvaerder

Factsheet

Cultuurpartner Triade
Schooltuin
Continurooster met vijf-gelijke-dagen-model
Positive Behaviour Support (PBS)
Leerlingenraad
Brede School
Voor -en naschoolse opvang Koraaleiland inpandig
Peuterspeelzaal De Bonte Bijtjes inpandig
Speel- en sportzalen inpandig

KERNWAARDEN

Creatief en kunstzinnig
Achtergrond afbeelding
Activerend en stimulerend
Succesvol leren
Rust
Toekomstgericht onderwijs
Veilig en vertrouwd
Veelzijdig

“WE VORMEN SAMEN ÉÉN SCHOOL”

Sociale vorming is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Daarom speelt burgerschapsonderwijs op Meerwerf-basisschool De Duynvaerder een centrale rol. Op de school leren kinderen samen te leven en samen te werken, met spelregels om te gaan, hun mening te vormen en die van anderen te respecteren. “Burgerschapsvorming brengt kinderen de basiskennis, vaardigheden en houding om nu en straks actief mee te kunnen doen in de samenleving”, zegt directeur Debby de Roos-Avis.
“Op onze school besteden we hier onder meer aandacht aan middels Positive Behaviour Support (PBS). Hiermee geven we een stevige basis voor positief gedrag. Dankzij de gedeelde, gezamenlijke basis worden alle klassen één. We gaan allemaal uit van dezelfde gedragsverwachtingen en we vormen sámen één school.” De positieve gedragsverwachtingen sluiten naadloos aan op het onderdeel burgerschapsvorming. “Leerlingen ontdekken hun eigen positie op school, hun plek in de samenleving en komen erachter hoe ze zelf een bijdrage kunnen leveren aan hun wijk, regio, land en de wereld. Tijdens de basisschooltijd ontwikkelen zij zich tot verantwoordelijke wereldburgers.”

Hetgeen leerlingen tijdens de lessen behandelen wordt gekoppeld aan de praktijk. Zo krijgen de groepen 5 tot en met 8 les over de gemeenteraad en Tweede Kamer. Met deze opgedane kennis van democratisch burgerschap en stemrecht voeren kinderen zelf campagne tijdens de verkiezingen voor de nieuwe leerlingenraad. “De leerlingenraad is een belangrijk onderdeel van onze school. Via deze raad hebben leerlingen een duidelijke stem in onze school, die echt gehoord wordt.” 
Maatschappelijke betrokkenheid en omgaan met diversiteit is eveneens een belangrijk punt van aandacht op de school. “De kleuters organiseren bijvoorbeeld een paasbrunch voor de senioren van zorgcentrum De Lichtboei.” In de schooltuin, die gedeeld wordt met andere participanten van de Brede School, maken leerlingen kennis met de natuur en het zelf kweken van voedsel. “Tijdens het oogstfeest bereiden en eten we gezamenlijk soep, met zelf geoogste groenten. Een stukje natuuronderwijs in een ‘buitenlokaal’.”

EEN VEILIG KLIMAAT, WAARIN IEDEREEN WELKOM IS

Meerwerf-basisschool De Duynvaerder is trots op haar veelzijdigheid. De school biedt haar leerlingen uitdagend onderwijs. “We bieden onderwijs op maat, waar elk kind van profiteert”, zegt Debby de Roos-Avis, directeur. In alles staan de kinderen centraal binnen de school. “Als team willen we kinderen begrijpen en gericht motiveren. We willen kinderen succesvol laten leren en daarin gaan we ver.” Het gebruik van eigentijdse methoden en hulpmiddelen, maakt dat De Duynvaerder de kwaliteit van het onderwijs bewaakt en verder ontwikkelt. “Met als gevolg dat we als school mooie resultaten boeken.”
“Het onderwijs is dusdanig vormgegeven dat we ook in staat zijn van kinderen te leren. Je kunt altijd sec de methode gebruiken om aan een doel te werken, zelf vind ik het heel leuk om onderwijs op een speelse manier in te vullen. Van A naar B op de manier die past bij de kinderen in je klas. Hier stemmen we ons aanbod op af en daar zijn we sterk in.”

Alle leerkrachten hebben een goed beeld van kinderen. “Hoe staat een kind in zijn ontwikkeling? Wat heeft een kind nodig om een stapje te kunnen maken? Deze manier van werken vraagt iets extra’s. We hebben een ambitieus team en stellen ambitieuze doelen. Als leerkracht moet je in staat zijn jezelf écht te kunnen verplaatsen in een kind. En dat neem je mee in de manier waarop je reageert en handelt. Zo ontstaat een veilig en positief schoolklimaat, waarin iedereen welkom is.”

Het aantrekkelijker maken van het onderwijs is een belangrijk speerpunt van De Duynvaerder. Daarbij worden de meningen en ervaringen van leerlingen op waarde geschat. “Kinderen hebben een centrale rol in de school. Zij hebben inspraak, bijvoorbeeld in de vorm van een leerlingenraad. Meerdere keren per jaar vergaderen we met kinderen over het onderwijs. Om verkozen te worden in de raad, voeren kinderen jaarlijks campagne. Een stukje burgerschap in de praktijk.”
Niet alleen leren kinderen op deze manier iets over hoe de maatschappij functioneert, ook krijgen zij alle handvatten aangereikt om deze stem in praktijk te brengen. Zo constateerden leerlingen dat de verkeerssituatie voor de deur van de basisschool niet optimaal veilig was. Op initiatief van de leerlingenraad werd de gemeente, met succes, aangeschreven. “Wat leuk is om te zien, is dat leerlingen dit uit zichzelf oppakken. Aan ons de taak om goed naar ze te luisteren en hen te begeleiden.”

De openbare identiteit van de school wordt dagelijks tijdens de verschillende lessen en in de omgang met elkaar benadrukt. Dat begint al bij binnenkomst. “Iedereen wordt ’s ochtends gezien, iedereen krijgt een groet. Een positief begin van de dag, voordat we aan het werk gaan.” Lunchen doen de ongeveer 180 leerlingen samen met de eigen leerkracht. Ook wanneer de schooldag is afgelopen is er een contactmoment tussen leerkracht, kind en ouders. De leraren van groepen 1 tot en met 4 begeleiden kinderen bijvoorbeeld naar buiten. “Zo weten we dat kinderen goed binnenkomen én goed vertrekken.”
Meerwerf basisschool
DUYNVAERDER
IJsselmeerstraat 90
1784 MA Den Helder
0223 ­ 66 07 96
obs@duynvaerder.nl
Bezoek website