scroll

SPORTIEF
‌ONDERNEMEND
‌ONDERWIJS

‘School is om te leren, maar met plezier. Op Meerwerf-basisschool De Dijk betekent dit dat kinderen niet alleen in de school aan hun toekomst werken, maar vooral ook ondernemend zijn. We combineren wat in de lessen gebeurt met wat zich in de buitenwereld afspeelt. Daarom bewerkstelligen wij veel activiteiten op het gebied van leren, sport en ondernemingszin, in de breedste zin van het woord.
We stimuleren kinderen naar buiten te gaan. De wereld te ontdekken, datgene wat zij leren tastbaar te maken. Dat doen we bijvoorbeeld door kunst niet alleen te bespreken, maar vooral te laten ervaren. Kinderen krijgen alle ruimte te laten zien hoe creatief zij zijn. We moedigen ze aan om de stad en de historie van Den Helder te leren kennen en laten hen door middel van projecten begrijpen wat er in de wereld om hen heen gebeurt. We dragen er zorg voor dat elk kind op een sportieve manier meedoet. Onze school is openbaar, hetgeen betekent dat elk kind welkom is ongeacht geloof of sociale achtergrond. Die openbare identiteit wordt benadrukt binnen de school en daarbuiten. We willen kinderen laten opgroeien in een veilige omgeving, die net zo veelvormig is als de maatschappij waarin zij later functioneren. Een omgeving waarin samenwerken, samen leven, samen leren en samen spelen centraal staan.’

MAARTEN TROMP

Directeur Meerwerf-basisschool De Dijk

Factsheet

Engels vanaf groep 1
Trainen op topsportniveau
Continuïteit op maat
Kidsswing
Peuterspeelzaal inpandig
De Vreedzame School
De Zeester, voor- en naschoolse opvang
Contacten met de buurt, onder meer: Zorgcentrum De Golfstroom

KERNWAARDEN

Gezond en fit
Ondernemend
Veilig klimaat

TRAINEN
‌OP
‌TOPSPORTNIVEAU

Nederland is een echt sportland. Kinderen die op jonge leeftijd over buitengewone talenten beschikken krijgen alle kansen en ruimte zich verder te ontwikkelen. Zowel sportief, als op het gebied van onderwijs. Meerwerf-basisschool De Dijk geeft getalenteerde topsporters in spe de kans sporten op hoog niveau te combineren met kwalitatief hoog- staand basisonderwijs.
In het protocol ‘Trainen op topsportniveau’ is vastgelegd hoe en onder welke voorwaarden de school tot een regeling met de ouders van de betreffende leerling kan komen, zonder dat dit ten koste gaat van de lesgebonden uren. Middels een stappenplan wordt bepaald hoe de regeling tot stand komt. “Zo kan een buitengewoon talentvolle leerling zijn of haar talent verder ontwikkelen, zonder dat we de lesgebonden uren uit het oog verliezen”, legt directeur Maarten Tromp uit.
“Uiteraard is het de insteek om trainingen en wedstrijden op regionaal of nationaal topniveau buiten de lesgebonden uren plaats te laten vinden. Dit protocol voorziet in gevallen waarbij trainingen niet buiten de lesgebonden tijden inpasbaar zijn en kinderen op jaarbasis niet in staat zijn te voldoen aan het minimale aantal lesuren. Daarmee ondersteunen en motiveren we kinderen hun talent zowel op school als in de sport volledig te benutten.”

‘WE MAKEN ONDERWIJS ONVERGETELIJK’

‘Sportief ondernemend onderwijs’, dat is het motto van Meerwerf-basisschool De Dijk. Een blik op het schoolplein toont aan dat leren, sport en spel hand in hand gaan. Het plein telt vele faciliteiten voor basketbal, voetbal, klimmen en spelen, veelal vervaardigd door vrijwilligers. “We moedigen kinderen aan spor- tief bezig te zijn”, vertelt directeur Maarten Tromp. “Sporten en spelen levert een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen. Niet alleen door het bewegen, maar ook vanuit sociaal oogpunt.”
Ook tijdens de lessen worden kinderen op de basisschool gestimuleerd initiatief te nemen. “We werken onder meer volgens de methode ‘De Vreedzame School’. Deze methode loopt als een rode draad door onze school. Zo motiveren wij leerlingen vanuit hun specifieke talenten en maken we onderwijs onvergetelijk. Deze lesmethode werkt vanuit het principe dat kinderen heel veel zelf kunnen, vooral als ze goed samenwerken. Naarmate leerlingen ouder worden, krijgen zij meer verantwoordelijkheid. We bieden kinderen alle tools om zelfstandig te kunnen werken, elk schooljaar groeit daarmee het burgerschap. Met als resultaat dat kinderen die de stap naar het middelbaar onderwijs maken zelfredzaam zijn.”

Omdat de maatschappij steeds internationaler wordt, is het vak Engels prominent aanwezig op De Dijk. Vanaf groep 1 maken leerlingen kennis met de Engelse taal. “Tweetaligheid is niet alleen belangrijk, maar geeft leerlingen ook een voorsprong richting de middelbare school en vervolgopleidingen. Tegenwoordig zijn veel opleidingen tweetalig. Bovendien leggen zij zo ook in het buitenland eenvoudig contact.” De Engelse taal leren kinderen op speelse wijze, bijvoorbeeld in combinatie met muziek. Zo kan het zingen van een bekend lied van ‘The Beatles’ als lesmateriaal dienen of als inspiratie voor één van de vele podiumoptredens. Elke zes weken vindt in de centrale aula, in het hart van de school, een uitvoering plaats, gepresenteerd door groep 8. “En daar spat de creativiteit van af.”
De Dijk biedt kinderen alle ruimte de wereld om zich heen te ontdekken. Het bezoeken van het Anne Frank Huis in Amsterdam, op onderzoek in Den Helder of een kijkje in het Zuiderzeemuseum; de school geeft graag gehoor aan de wensen en interesses van kinderen. “We geven kinderen daarin veel vrijheid. Ga erop uit, ontdek en geef aan welke onderwerpen je wilt bespreken. Laat maar zien hoe creatief je bent. Deze vorm van wereldoriëntatie leert kinderen de maatschappij waarin zij in de toekomst moeten functioneren kennen, op basis van eigen interesses.”

“Leerlingen worden gestimuleerd een eigen mening te ontwikkelen en aangemoedigd begrip te tonen voor andersdenkenden. En dat wordt op positieve wijze gewaardeerd. Daardoor ontstaat verdraagzaamheid.” Die verbinding zoekt de school ook met de wijk. Met ouderen en winkeliers, maar ook met instanties als politie, brandweer en Wijkcentrum Boerderij. “Dit zorgt voor herkenning, betrokkenheid en een betrouwbaar klimaat.” De Dijk is onder meer betrokken bij Zorgcentrum De Golfstroom en winkelcentrum Schooten Plaza. “Schooten moet een fijne, leefbare wijk zijn en blijven. Voor iedereen.”
Meerwerf basisschool
DE DIJK
Heiligharn 424
1785 SX Den Helder
0223 - 66 08 46
obsdedijk@obs-de-dijk.nl
Bezoek website